POLITYKA PRYWATNOŚCI
OBOWIĄZUJĄCA W WORK AGENCY
PROFI-HR ORAZ GET PROFESSIONAL WORKFORCE PVT. LTD.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ PROFI-HR I JEJ UŻYTKOWNIKÓW Z DNIA 05 LUTEGO 2017 ROKU

 1. Oświadczenie określa zasady, sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Work Agency Profi-HR Bartosz Loch oraz Get Professional Workforce Pvt. Ltd., zwanych dalej Profi-HR.

 2. Dostęp do strony www.profi-hr.com i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa. Prosimy nie dystrybuować, nie modyfikować oraz nie zmieniać zawartości strony bez pisemnej zgody Profi-HR.

 3. Z niniejszej strony internetowej mogą Państwo korzystać bezpłatnie, bez konieczności podawania danych osobowych. Jeżeli dobrowolnie zdecydują się Państwo na ich podanie (równoznaczne z oświadczeniem woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie), Profi-HR będzie je chronić i administrować zgodnie z poszanowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, zgodnie z treścią art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 4. Oświadczenie woli, o którym mowa w punkcie 3, może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania (rozdz.3, art.23, ust.2 Ustawy o ochronie danych osobowych).

 5. Dane Użytkowników strony są przetwarzane przez Work Agency Profi-HR Bartosz Loch, Nr Certyfikatu Agencji Zatrudnienia: 13334, NIP: PL7491981487, www.profi-hr.com, a także przez Get Professional Workforce Pvt. Ltd., PAN: AAGCG6810M, CIN: U74999MH2017PTC290967.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nabycie lub skorzystanie, w jakiejkolwiek formie, z produktów lub usług oferowanych przez Profi-HR oznacza, że Korzystający zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje jej treść.

 2. Profi-HR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 3. Każdego Użytkownika i Klienta serwisu oraz subskrybenta newsletterów należących do Profi-HR obowiązuje tylko aktualna Polityka Prywatności, która znajduje się na stronie www.profi-hr.com.

 4. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie naruszają podstawowej zasady: Profi-HR nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych, czy adresowych Użytkowników oraz Klientów Profi-HR, a także nie udostępnia ich, jeżeli jest to sprzeczne z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych.

DANE OSOBOWE

 1. Podczas korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Profi-HR Użytkownik, bądź Klient może zostać poproszony o podanie niektórych danych, w tym danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, bądź w inny sposób.

 2. Profi-HR wymaga tylko danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynności, których te dane dotyczą.

 3. Wymagane informacje gromadzimy i przetwarzamy w celu:

 1. utrzymywania z Państwem relacji kontraktowych lub biznesowych dla celów świadczenia usług w zakresie zatrudnienia, informowania Państwa o oferowanych przez nas produktach i usługach,

 2. kontaktowania się i prowadzenia z Państwem korespondencji,

 3. kierowania i obrony ewentualnych prawnych roszczeń i powództw, postępowania zgodnego z decyzjami wydanymi przez sąd i innymi zobowiązaniami prawnymi oraz wymogami normatywnymi, jak i w inny, prawnie dozwolony sposób.

 1. Profi-HR, będąc administratorem danych zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z poźn. zmianami)

 2. Wszelkie podane, lecz niewymagane przez Profi-HR informacje, przekazy, materiały nie są traktowane przez Profi-HR jako poufne i podlegające ochronie własności. Przesyłając je wyrażacie Państwo zgodę na to, aby Profi-HR lub jakikolwiek podmiot stowarzyszony lub zależny mógł wykorzystywać te dane lub materiały do dowolnych celów, włączając reprodukcję, transmisję, publikację, przekaz radiowy i wysyłkę. Ponadto prosimy nie wysyłać, ani nie nadawać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, stanowiących groźbę, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub profanujących, jak również żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo kryminalne lub naruszenie prawa.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że wszelkie wysłane przez Państwa informacje pomagające Państwa zidentyfikować, traktowane będą zgodnie z Polityką Prywatności.

ZAMAWIANIE USŁUG

 1. Zamawianie i korzystanie z usług oferowanych przez Profi-HR za pośrednictwem www.profi-hr.com może wymagać podania pełnych danych adresowych i kontaktowych, które są niezbędne podczas realizacji danej usługi.

 2. Dane przekazane przez Użytkownika lub Klienta będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem punktów: 12c i 17.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

 1.  Profi-HR zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom i podmiotom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu i usług Work Agency Profi-HR Bartosz Loch oraz Get Professional Workforce Pvt. Ltd. oraz niekomercyjne listy (na przykład życzenia, komentarze osobiste i tym podobne).

 3. Liczba niezapowiedzianych wiadomości jest ograniczona objętościowo i wysyłane są sporadycznie.

BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Zbiór danych osobowych Profi-HR stanowi wydzieloną bazę danych, przechowywaną na oddzielnym nośniku informacji w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej odpowiedni poziom ochrony.

 2. Dostęp do bazy danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione, wyznaczone do czynności związanych z administrowaniem bazą danych. Osoby te są zobowiązane do zachowania ścisłej poufności.

 3. Profi-HR ma prawo wykorzystać informacje nieosobowe do tworzenia łącznych raportów informacji śledzenia danych demograficznych Użytkowników w kontekście strony internetowej oraz o użytkowaniu strony, a  rzeczone raporty może przekazać innym osobom. Informacje śledzenia zawarte w takim raporcie nie są w żaden sposób powiązane z tożsamością lub innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

 4. Pomimo zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych, niemożliwym jest zagwarantowanie ochrony stuprocentowej. Jeżeli pragniecie Państwo, by pewne dane osobowe były szczególnie chronione, zalecamy nieprzesyłanie ich drogą internetową.

INFORMACJE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Niniejsza strona może automatycznie gromadzić pewne nieidentyfikowalne dane jej Użytkowników, m.in. adresy protokołów internetowych komputerów (IP), adresy IP dostawcy usług internetowych, adres internetowy strony, przez którą nastąpiło bezpośrednie przekierowanie na niniejszą stronę, informacje o odwiedzanych sekcjach strony, jej zakładkach i przeglądanych informacjach, czy wprowadzanych lub ściąganych materiałach. Informacje nieidentyfikowalne wykorzystywane są do celów administrowania strony i systemu oraz do ulepszania strony. Państwa informacje nieidentyfikowalne mogą zostać ujawnione innym stronom i na stałe archiwizowane do użytku w przyszłości.

 2. Niniejsza strona internetowa używa plików „cookies”, technologii dzięki której na komputerze Użytkownika strony internetowej instalowana jest informacja pozwalająca stronie internetowej rozpoznanie przyszłych wejść na stronę w przypadku korzystania z tego samego komputera. Pliki „cookies” ułatwiają korzystanie ze strony. Informacje uzyskane dzięki plikom „cookies” stosowane są między innymi do rozpoznawania Użytkownika, który ponownie odwiedza stronę, do przywołania czynności podejmowanych na stronie celem spełnienia potrzeb Użytkownika, oferowania spersonalizowanej zawartości strony i informacji dla użytku osoby odwiedzającej, czy też automatycznego załadowania formularzy on-line dla wygody Użytkownika oraz do podwyższenia zadowolenia z odwiedzanej strony.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Profi-HR nie udziela żadnej gwarancji, ani nie składa oświadczenia, co do dokładności, czy kompletności treści niniejszej strony, ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z nią poprzez link. Profi-HR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wynikłe, pośrednie lub wynikające z kary szkody powstałe w wyniku dostępu do treści niniejszej strony lub wykorzystania treści niniejszej strony, ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z nią poprzez link. 

 2. Niektóre witryny internetowe Profi-HR mogą zawierać linki do innych witryn. Profi-HR nie odpowiada za stosowane tam praktyki w dziedzinie poufności, a także za treść owych witryn. Zalecamy, by dokładnie zaznajomili się Państwo z polityką ochrony danych osobowych wszystkich odwiedzanych przez Państwa stron.

 3. Wykorzystujemy linki do stron społecznościowych w celu umożliwienia naszym Użytkownikom i Klientom umieszczania strony w swoich zakładkach lub dzielenia się jej zawartością. Są to linki do stron należących do osób trzecich, które mogą zapisywać informacje na temat Państwa aktywności w Internecie, w tym na naszej stronie. Zalecamy, by dokładnie zaznajomili się Państwo z warunkami korzystania z tych stron, jak również z ich Polityką Prywatności w celu zrozumienia, w jaki sposób korzystają one z zapisanych informacji.

 4. Reklamy wyświetlane na stronie internetowej Profi-HR również mogą zawierać pliki „cookies” i inne technologie. Reklamy te mogą zostać umieszczone przez agencje reklamowe stron trzecich, stąd Profi-HR nie ma żadnej kontroli, ani też nie ponosi odpowiedzialności za pliki „cookies” i inne technologie stosowane w reklamach, ani też za wykorzystywanie i ujawnianie informacji uzyskanych za pomocą plików „cookies” tychże reklam.

ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Podawanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi i Klientowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do uzyskania informacji oraz składania zapytań i skarg (odpowiedź zostanie sporządzona w prostej i zrozumiałej formie, w terminie do 14 dni i przekazana Użytkownikowi na piśmie lub drogą elektroniczną),

 2. Prawo do wnoszenia sprzeciwu, żądania usunięcia lub zablokowania danych (wniosek taki uznaje się za wiążący i zgodny z prawem, jeżeli nie będzie podstawy prawnej do dalszego wykorzystywania danych Użytkownika. Jeżeli Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia jego danych osobowych, a danych tych nie będzie można usunąć lub ich usunięcie będzie niemożliwe bez dołożenia nadzwyczajnych środków, dane osobowe zostaną zablokowane i zabezpieczone przed wykorzystaniem),

 3. Prawo do modyfikacji i poprawiania danych (danych, które są zapisywane automatycznie, nie można zmienić lub usunąć. Jeżeli dane Użytkownika, którego dotyczą, są niekompletne lub nieprawdziwe, Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania poprawienia jego danych osobowych).

PYTANIA NA TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI PROFI-HR ORAZ GET PROFESSIONAL WORKFORCE PVT. LTD., A TAKŻE PYTANIA I PROŚBY O KOREKTĘ I UAKTUALNIENIE DANYCH OSOBOWYCH, JAK RÓWNIEŻ ICH USUNIĘCIE, PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY: info@profi-hr.com.